Skip to Main content Skip to Navigation
Journal articles

Osmanlı İmparatorluğu'nda Kamu Sağlığı Anlayışına doğru (16-18 yy). Tıbbı Hatalar, Şarlatanlık ve Devlet Denetimi

Résumé : osmanlı imparatorluğu'nda kamu sağlığı anlayışına doğru (16.-18. yüzyıl) tıbbî hatalar, şarlatanlık ve devlet denetimi aude aylin de tapia 19. yüzyılda Osmanlı toplumu geniş bir reform programından geçecekti. Sağlık alanı da bu reformlara dahildi. Kamu sağlığı ile doğrudan ilgili ilk resmî yönetmelikler 1830'lu yıllarda tıp ve sağlık uygulamalarını kurumsallaştırmak ve rasyonelleştirmek amacıyla yayınlandı. O dönemde sağlık alanında yapılan reformların yardımıyla, iyileştirici ve şifalı tıptan koruyucu tıbba geçiş çabaları modern tıbbî anlayışın ortaya çıktığını gösterir. Bu makalede Osmanlı İmparatorluğu'nda kamu sağlığı anlayışının doğuşuna giden yolda karşımıza çıkan bazı uygulamalar ve bunların anlamı üzerinde duracağız.
Document type :
Journal articles
Complete list of metadata

Cited literature [16 references]  Display  Hide  Download

https://hal-univ-rennes1.archives-ouvertes.fr/hal-01733663
Contributor : Aude Aylin de Tapia <>
Submitted on : Wednesday, March 14, 2018 - 4:02:26 PM
Last modification on : Friday, January 8, 2021 - 11:02:03 AM
Long-term archiving on: : Wednesday, September 5, 2018 - 6:33:53 AM

File

Osmanli_imparatorlugu_nda_kamu...
Explicit agreement for this submission

Identifiers

  • HAL Id : hal-01733663, version 1

Citation

Aude Aylin de Tapia. Osmanlı İmparatorluğu'nda Kamu Sağlığı Anlayışına doğru (16-18 yy). Tıbbı Hatalar, Şarlatanlık ve Devlet Denetimi. Toplumsal Tarih, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 2013. ⟨hal-01733663⟩

Share

Metrics

Record views

287

Files downloads

140