. Chem, H. J. Lett-hogben, J. K. Sprafke, M. Hoffmann, M. Pawlicki et al., (18) Sprafke, J. Am. Chem. Soc. J. K.; Kondratuk, D. V, vol.133, issue.17, p.20962, 2011.